va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Ondernemingsvormen

Natuurlijk persoon

Een eenmanszaak is de eenvoudigste manier om een bedrijvigheid uit te oefenen.
Er hoeven geen statuten opgesteld te worden (zoals het geval is voor een vennootschap) en er is geen minimum startkapitaal vereist. De kosten voor oprichting en werking zijn gering, en de ondernemer kan snel met zijn activiteit van start gaan.
Hij is zijn eigen baas, hij kan de beslissingen nemen die voor het uitoefenen van zijn activiteit nodig zijn zonder daarbij andere vennoten te moeten raadplegen. Over het algemeen volstaat een vereenvoudigde boekhouding.

In het geval van een onderneming als natuurlijk persoon is er geen scheiding tussen het vermogen dat voor de beroepsactiviteit bestemd is en het persoonlijke vermogen van de ondernemer. Deze laatste staat dus met zijn hele bezit in voor de verplichtingen van de onderneming, wat niet vrij van risico's is, bijvoorbeeld bij faillissement van een belangrijke klant. Zijn schulden kunnen verhaald worden op al zijn goederen, zowel roerende als onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen. Het gemeenschappelijke vermogen zal eventueel ook aangesproken moeten worden om de schulden  van de onderneming te betalen, tenzij in het huwelijkscontract daarover een andere bepaling staat.

 

Vennootschappen

BVBA - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EBVBA - Besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NV - Naamloze vennootschap

CV - Coöperatieve vennootschap

VOF - Vennootschap onder firma

GCV - Gewone commanditaire vennootschap

CVA - Commanditaire vennootschap op aandelen

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) wordt gevormd door één of meer personen die enkel voor hun inbreng aansprakelijk zijn. De aandelen zijn op naam (de naam van de bezitter wordt vermeld, zodat men dus kan nagaan aan wie ze toebehoren) en de mogelijkheden om deze aandelen over te dragen, zijn beperkt. Op die manier weten de vennoten steeds met wie ze samenwerken.

De besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ebvba) is een variante van de bvba waarbij de zelfstandige een eenmanszaak kan oprichten om zo zijn persoonlijke vermogen te scheiden van het vermogen dat voor zijn beroepsactiviteit bestemd is. Deze vennootschapsvorm is dikwijls het meest geschikt voor de jonge ondernemer.

 

De naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap is een vennootschapsvorm die hoofdzakelijk gericht is op het inbrengen van kapitaal door de vennoten. Daarom wordt ze ook "kapitaalsvennootschap" genoemd. Deze vorm van handelsvennootschap biedt het voordeel dat de onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders, die meestal anoniem zijn. De aandelen kunnen gemakkelijk en zonder beperking overgedragen worden (behoudens expliciete statutaire bepaling die de overdraagbaarheid beperkt).

Voor deze vennootschapsvorm is een startkapitaal van minstens 61.500 euro vereist. Slechts weinig ondernemers beschikken echter van bij de start van hun bedrijvigheid over een dergelijk bedrag. Bovendien blijkt de administratie van een nv relatief zwaar te zijn (raad van bestuur, algemene vergadering, ...).

 

De coöperatieve vennootschap

Er bestaan twee soorten coöperatieve vennootschappen: de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). De cvoa is een soepele rechtsvorm waarvoor een notariële akte noch een minimumkapitaal vereist zijn. De vennoten van een dergelijke vennootschap zijn solidair aansprakelijk voor de verplichtingen die hun vennootschap aangaat.
De cvba biedt een beperkte aansprakelijkheid, maar er gelden striktere werkingsregels.

 

De vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is een personenvennootschap met het maatschappelijk doel een burgerlijke of commerciële activiteit uit te oefenen onder een firmanaam. De wet legt geen minimumkapitaal op. Het bestaan ervan is gebonden aan het lot van de vennoten. Het is een vennootschapsvorm met weinig formaliteiten, maar doordat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap, wordt zij weinig gebruikt.

 

De gewone commanditaire vennootschap

De gewone commanditaire vennootschap heeft werkende en stille vennoten. De werkende vennoten laten zich in met het beheer. De stille vennoten zijn geldschieters maar hebben geen inspraak in het beheer. De wet legt geen minimumkapitaal op.

Alleen de werkende vennoot is met zijn vermogen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de onderneming. De stille vennoot is alleen aansprakelijk ten belope van de bedragen die hij beloofd heeft in te brengen, tenzij hij zich met het beheer van de vennootschap heeft ingelaten.

 

De commanditaire vennootschap op aandelen

De commanditaire vennootschap op aandelen is een variante van de commanditaire vennootschap. Zij verenigt twee soorten vennoten namelijk de werkende vennoten waaruit de leiders van de vennootschap worden gekozen en de stille vennoten die het kapitaal inbrengen en aandeelhouders zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top