va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Niet-commerciële ondernemingen en vrije beroepen

Sinds 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek ondernemingsnummer toe aan alle handelsondernemingen. Vanaf 30 juni 2009 worden ook alle "niet-handelsondernemingen naar privaat recht" in de KBO opgenomen. Dat betekent dat ook vrije en intellectuele beroepen waaronder advocaten, architecten, apothekers, artsen, notarissen en paramedici een eigen ondernememingsnummer krijgen.

Wie vóór 30 juni 2009 al een vrij beroep of niet-commerciële activiteit uitoefende, wordt automatisch in deKBO opgenomen. Wie vanaf 30 juni start, kan via Formalis Ondernemingsloket zijn inschrijving in orde brengen. De eerste inschrijving in de KBO voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht is gratis. Voor latere wijzigingen of stopzetting van de activiteiten moet worden betaald.

Niet alle vrije en intellectuele beroepen zijn niet-handelsondernemingen naar privaat recht en omgekeerd. Een niet-handelsonderneming naar privaat recht is elke onderneming van privaat recht die een vestigingseenheid in België heeft en die dus bijgevolg een economische activiteit uitoefent, maar niet over de hoedanigheid van handelsonderneming beschikt.

Een vrij en intellectueel beroep is elke zelfstandige beroepsactiviteit voor dienstverlening of levering van goederen, die geen handelsdaad of ambachtelijke activiteit is en waarvan de titularissen hoofdzakelijk intellectuele diensten leveren en die handelen in het belang van de klant en de collectiviteit.

In de praktijk betekent dit dat de meeste vrije en intellectuele beroepen niet-handelsondernemingen naar privaat recht zijn. Maar er zijn uitzonderingen. Zo is het beroep van vastgoedmakelaar een vrij en intellectueel beroep, maar geen niet-handelsonderneming naar privaat recht.

 

De nieuwe regelgeving geldt in principe voor alle niet-handelsondernemingen naar privaat recht, ook voor die ondernemingen die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid als werkgever of die btw-plichtig zijn.

Voor volgende ondernemingen wordt wel een uitzondering gemaakt. Zij worden niet opgenomen in de KBO:

  • werkgevers met huispersoneel
  • beroepsverenigingen
  • verenigingen van mede-eigenaars
  • representatieve werknemersorganisaties
  • btw-eenheden
  • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
  • de ondernemingen naar buitenlands of internationaal recht die geen activiteit uitoefenen in België, maar zich niettemin moeten laten registreren in uitvoering van een verplichting opgelegd door de Belgische wetgeving
  • alle vzw's
  • de inrichtende machten van het gesubsideerde onderwijs
Top