va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep

De zelfstandige is diegene die gewoonlijk en gebruikelijk een activiteit uitoefent die hem een inkomen oplevert waarvoor hij niet onder leiding staat van een ander.

Hij verkoopt goederen of diensten, komt tussen bij transacties of stelt zijn kennis ter beschikking van derden tegen betaling.

De zelfstandige is verplicht om zelf administratieve regels op te volgen en handelingen te stellen, zoals :

 • zelf te zorgen voor de betaling van zijn sociale bijdragen via een aansuiting bij een kas voor zelfstandigen (bv. Groep S)
 • zelf te zorgen voor zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via het ondernemingsloket (bv. Formalis)
 • na te kijken of zijn activiteit geen voorafgaandelijke eisen stelt of verklaringen achteraf nodig zijn aan bepaalde administraties
 • zelf te zorgen voor zijn inschrijving bij de BTW administratie, indien zijn activiteit hem hiertoe noopt (Formalis kan hem hierbij helpen)
 • regelmatig zijn BTW aangiftes aan de administratie te laten geworden
 • Luik 2 van de fiscale aangifte in te vullen om zijn jaarlijkse kosten en inkomsten als zelfstandige aan te geven
 • jaarlijks een balans opstellen en desgevallend, naargelang de omzet, aan de balanscentrale van de Nationale Bank mede te delen
 • enz ...

Met de invoering van de Europese "Dienstenrichtlijn", zal de rol van de loketten toenemen in het wegwijs maken van de zelfstandige in het administratief kluwen. Laten we de rol van de boekhouder, expert-boekhouder en fiscalist niet onderschatten. Zij zijn sleutelfiguren in het leven van de zelfstandige en van de onderneming.

Soorten zelfstandigen :

 • zelfstandige in hoofdberoep
  is hij die hoofdzakelijk leeft van zijn zelfstandige activiteit. Zaakvoerders, bestuurders en actieve vennoten worden eveens aanzien als zelfstandigen, het feit dat ze hierbij een inkomen verwerven of niet, speelt geen rol. (In de onderneming niet-werkende aandelhouders zijn enkel kapitaalverstrekkers en zijn niet onderorpen aan sociale zekerheid)
 • zelfstandige in bijberoep
  is hij die een andere activiteit heeft (als loontrekkende of als ambtenaar) waardoor hij gedekt is in een ander regime van de sociale zekerheid. Hij moet dit beroep dan ook minstens halftijds uitoefenen en het bewijs ervan voorleggen aan zijn sociale kas.
 • de helper
  is hij die zelf geen handelszaak bezit, maar een andere zelfstandige helpt die er wel een heeft. Dit is een gebruikelijk statuut voor de echtgenote en de kinderen van de zelfstandige, maar kan ook voor derden van toepassing zijn. Opgelet, dit statuut kan aanleiding geven tot misbruik (schijnzelfstandigen) dat, indien gedepisteerd door de sociale inspectie, verregaande financiële gevolgen kan hebben voor de (hoofd)zelfstandige.
 • de gepensioneerde
  hij mag activiteiten uitoefenen als zelfstandige en, tegelijk zijn pensioen bewaren, indien hij binnen door wet bepaalde inkomstencriteria handelt.

Deze verschillende soorten zelfstandigen onderscheiden zich enkel in de socialezekerheidsbijdragen, waarvoor de regels voor elk van hen verschillen. Dit verschil komt echter nergens anders tot uiting, zodat zij allen verplicht zijn de hierboven aangeduide administratieve regels op dezelfe manier te volgen (inschrijving in de KBO, bewijs van ondernemingsvaardigheden, BTW, fiscaliteit, ...).

U vindt hier een uitgebreide brochure over het sociaal statuut van zelftandige dat u door Groep S aangeboden wordt.

Wilt u een snel overzicht van de sociale bijdragen.

Top