va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Starters en zelfstandigen - Sociale bijdragen - Berekeningsmethode - animatie

Vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe berekeningswijze van de bijdragen van de zelfstandigen in voege getreden voor  ALLE zelfstandigen ! Starters en gevestigde zelfstandigen.

In de slideshows, onderaan dit blad, vindt u hoe dit werkt voor een starter en voor een gevestigde zelfstandige.

Het grote principe is dat de zelfstandige zijn bijdragen zal betalen voor het lopend jaar op basis van zijn inkomsten van dit zelfde lopend jaar.

Dit gebeurt in twee stappen:

Voorlopige bijdragen :

De starter betaalt op basis van een wettelijk minimum of op basis van een zelf aangegeven (hoger) inkomen. 
De gevestigde zelfstandige (voorbij de 3 eerste volle jaren van begin van activiteit), krijgt een voorlopige bijdrage voorgeschoten die gebaseerd is op zijn (geïndexeerd) inkomen van 3 jaar terug.

Hij kan dan beslissen om dit voorstel :
  - te volgen 
  - vrijwillig meer bij te dragen indien hij inschat dat zijn inkomen dit jaar hoger ligt
  - indien hij een tegenslag ondervindt voor dit jaar, zal hij zijn bijdragen naar beneden kunnen bijstellen, mits hiervoor een dossier op te stellen op basis van objectieve criteria waarover het fonds oordeelt. Hij kan niet zelf bepalen op welk bedrag hij gaat bijdragen, maar moet zich houden aan drempels die wettelijk vastgelegd zijn voor elke categorie (hoofdberoep, bijberoep, enz...).
Een voorbeeld : Een zelfstandige in hoofdberoep kan slecht bijdragen op een inkomen van 12.870,43€ of van 25.740,86€ (cijfers 2014). Op die cijfers en op niets anders ...

 

Definitieve bijdragen:

Twee jaar later zal het fonds de inkomsten krijgen van de belastingsdienst en zal hiermee dan ook de afrekening maken welk bedrag er effectief betaald werd en hoeveel er nog te betalen of terug te storten is.

De zelfstandige die betaald heeft wat hem initieel gevraagd werd, betaalt geen verhogingen op de herziening. Hij krijgt ook geen bonificatie op het teveel betaalde.
Daarentegen zal de zelfstandige die een vermindering gevraagd en bekomen heeft en waarvan blijkt, na herziening, dat hij toch meer verdiend heeft verhogingen betalen van 3% per kwartaal vanaf het jaar na de voorlopige bijdragen + 7% bij elke overschrijding van een 31 december vanaf 1 januari die volgt op het jaar van inkomsten.

Een voorbeeld bij dit laatste geval:
Een zelfstandige krijgt een uitnodiging van voorlopige bijdragen van 2200€ per kwartaal op basis van zijn inkomsten van vóór 3 jaar.
Hij vraagt en krijgt vermindering op basis van de dubbele drempel (1.400€) en betaalt dit bedrag op tijd en stond.
Twee jaar later blijkt dat hij meer verdiend heeft dan die dubbele drempel waaruit blijkt dat hij 1.800€/ kwartaal had moeten betalen.
Na afrekening moet hij 1.600€ opleggen.
Omwille van zij onterechte vraag tot vermindering, betaalt hij, bovenop deze rechtzetting, 448€ verhogingen.

De tax shift maatregelen van de zelfstandigen hebben de bijdragevoet van de zelfstandigen verlaagd.
- tot 2015 betaalde de zelfstandige 22% op zijn netto beroepsinkomen (na aftrek van de beroepskosten)
- in 2016 wordt dit 21,50%.
- in 2017 wordt dit 21,00%
- vanaf 2018 betaalt de zelfstandige nog 20,50%.

Een goede raad voor alle zelfstandigen : "Bekijk uw inkomsten met uw boekhouder rond november-december van elk jaar en betaal bij, indien nodig." (zelfs indien u vermindering bekomen hebt)

 

Open de slideshow en druk F5 om te starten

Top