• FR
 • EN
 • DE
va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Kermisactiviteiten

Sinds 1 oktober 2006 zijn de uitoefening van kermisactiviteiten en de organisatie van kermissen aan een specifieke reglementering onderworpen. De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen aangaande de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Zij dienen te beschikken over een gemeentelijk reglement dat de organisatie van deze activiteiten regelt op openbare markten en kermissen alsook de organisatie ervan op het openbaar domein buiten de openbare markten en kermissen. De organisatie van privémarkten en kermissen ontstaan uit privé-initiatief zijn onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente. De ontwerpen van (gewijzigde) gemeentereglementen voor het organiseren van ambulante en kermisactiviteiten worden voor advies bezorgd aan het Agentschap Ondernemen - Team Vestigingsvoorwaarden - Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of reglementen@vlaio.be

 

Wat verandert er voor de kermisuitbaters?

Waarom een specifieke reglementering?

Met de evolutie van de vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van pretparken evolueerden de eisen van het cliënteel van de kermissen.

Om hieraan tegemoet te komen dienden de kermisexploitanten te investeren in meer en meer gesofisticeerde, en bijgevolg ook steeds duurdere attracties. Intussen bleef hun situatie ongewijzigd. Zij werden geconfronteerd met gemeentelijke reglementen en regels betreffende de toegang tot de kermis die verschilden van gemeente tot gemeente en die geen enkele garantie boden op het vlak van het verkrijgen van standplaatsen, van hun behoud en van hun overdracht op het einde van de loopbaan.
De nieuwe reglementering diende deze situatie te verhelpen.


Wat biedt de nieuwe wetgeving de kermisuitbaters?

 • een statuut dat hun toegang tot de kermis voorbehoudt;
 • een sokkel van algemene bepalingen voor alle gemeentelijke reglementen alsook minimale rechten voor de kermisuitbaters; deze rechten geven hen garanties betreffende de verkrijging, het behoud en de overdracht van standplaatsen en bijgevolg een betere beroepsgarantie en de mogelijkheid om een loopbaanplanning op te maken;
 • een grotere stabiliteit van de kermis met behoud van de nodige soepelheid voor de gemeente om deze te beheren zodat het mogelijk wordt om in het belang van de kermis te hernieuwen;
 • een grotere veiligheid voor de consument door een betere controle van de kermisattracties.

Hoe verkrijgt men het statuut van kermisuitbater?

 • door een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten aan te vragen die toelaat om een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten;
 • de uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel (bijvoorbeeld frituren) dienen echter over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken; zij zijn immers ook gemachtigd om hun activiteit buiten de kermis uit te oefenen op elke plaats waar dit overeenkomstig de wetgeving ambulante activiteiten toegelaten is.

Wie moet over een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten of ambulante activiteiten in kermisgastronomie beschikken?

 • de uitbaters van een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel die hun activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon en de verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur van vennootschappen die dergelijke activiteit uitoefenen, dienen over een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten te beschikken;
 • de personen die de verantwoordelijkheid van een kermisattractie of van een vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel dragen buiten de aanwezigheid van de houder van de machtiging als werkgever, dienen over een machtiging als aangestelde verantwoordelijke in kermisactiviteiten of een machtiging als aangestelde A voor de uitoefening van ambulante activiteiten in kermisgastronomie te beschikken. Deze machtigingen worden uitgereikt op naam van de vennootschap en zijn uitwisselbaar tussen de aangestelden;
 • de andere aangestelden die de activiteit uitoefenen onder het toezicht van een houder van een machtiging als werkgever of als aangestelde verantwoordelijke zijn vrijgesteld van deze verplichting: deze vrijstelling voor de uitbaters van vestigingen van kermisgastronomie geldt enkel wanneer ze hun activiteit op een kermis uitoefenen. Buiten dit kader zijn ze onderworpen aan de regelgeving betreffende “ambulante activiteiten” zodanig dat iedere aangestelde moet beschikken over een machtiging als aangestelde A.


Waar worden de machtigingen tot het uitoefenen van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie aangevraagd?

Bij een erkend ondernemingsloket.

Welke zijn de voorwaarden betreffende de toekenning van de machtigingen tot het uitoefenen van ambulante activiteiten?

 • onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of genieten van één de vrijstellingen van de beroepskaart; de uitoefening van de activiteit via een machtiging als aangestelde verantwoordelijke is eveneens toegelaten voor onderdanen van buiten de Europese Economische Ruimte, houders van een beroepskaart of een arbeidskaart naargelang zij deze activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefenen;
 • voor de machtiging als werkgever voldoen aan de kennis van bedrijfsbeheer en eventueel van restaurateur;
 • voor de uitbaters van kermisattracties met aandrijving, beschikken over een risicoanalyse van hun attractie.

Wat kost een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten?

 • voor een werkgever: 150 euro,
 • voor een aangestelde: 100 euro.

Welke zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een standplaats op een kermis en voor het uitbaten van een attractie?

 • een standplaats aanvragen bij een gemeente;
 • beschikken over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 • voor de attracties met aandrijving, naast een risicoanalyse ook beschikken over het bewijs van periodieke controles, onderhoud en controlefiches na montage;
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie over de vereiste gezondheidsdocumenten beschikken.

Wat verandert er op de kermis?

 • de standplaatsen en hun specialisatie zijn aangeduid op een plan dat door iedereen die er belang bij heeft, kan worden geraadpleegd; dit plan maakt een onderscheid tussen standplaatsen met abonnement en deze welke toegewezen worden voor de duur van de kermis;
 • het abonnement is de algemene regel; standplaatsen voor de duur van de kermis vormen de uitzondering en zijn gericht op de hernieuwing van de kermis;
 • de abonnementen worden toegewezen na een inname van drie opeenvolgende jaren van een standplaats in de abonnementszone;
 • de abonnementen hebben een duur van vijf jaar en worden na afloop stilzwijgend verlengd;
 • de standplaatsen worden toegekend na publicatie van een vacature en een vergelijking van de kandidaturen;
 • de vergelijkingscriteria zijn: de aard van de attractie, de technische specificaties, de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie, de ervaring, de deskundigheid en de ernst van de kandidaat;
 • de prijs van de standplaatsen is vooraf vastgesteld.

Wat verandert er voor de kermisuitbaters?

 • zij kunnen hun abonnement opschorten in geval van tijdelijke fysieke ongeschiktheid, overmacht of overlapping van de data van kermissen;
 • zij kunnen afstand doen van hun abonnement in geval van definitieve fysieke ongeschiktheid of overmacht;
 • zij kunnen hun abonnementen met hun attractie of vestiging overdragen wanneer zij deze doorverkopen of hun activiteit stopzetten.

 

Top