va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Waar naartoe voor de oprichting of de verandering van een onderneming ?

Volgend schema geeft u een overzicht. De linkerkolom vermeldt de acties die moeten ondernomen worden bij het oprichten of wijzigen van uw onderneming. De rechterkolom geeft de instantie aan die verantwoordelijk is voor het invoeren of wijzigen van uw gegevens.

Acties die moeten ondernomen worden

Uitgevoerd door

Initiatie/wijziging identificatiegegevens onderneming natuurlijke persoon (handels- en ambachts-ondernemingen)

Ondernemingsloket FORMALIS

Adreswijziging ondernemingen natuurlijke persoon

Gemeente (gratis)

Initiatie/wijziging identificatiegegevens (benaming, maatschappelijke zetel, ...) onderneming met rechtspersoonlijkheid

Griffie Rechtbank van Koophandel

Buitenlandse ondernemingen waarvoor registratie verplicht is, moeten zich richten naar de administraties/diensten waartoe de geldende wetgeving hen verplicht

Buitenlandse ondernemingen waarvoor registratie verplicht is, moeten zich richten naar de administraties/diensten waartoe de geldende wetgeving hen verplicht

Verifiëren "beroepsbekwaamheden" en controle op 4 "voorafgaandelijke machtigingen"

Ondernemingsloket FORMALIS

(mits toezicht van nieuwe dienst "erkenning en toezicht ondernemingsloketten" - FOD Economie)

Toekenning/wijziging hoedanigheid handels- en ambachtsondernemingen
+
initiatie/wijziging van gegevens van vestiging (handelsactiviteiten)

Ondernemingsloket FORMALIS

"Aanvragen" hoedanigheid BTW-identificaties & werkgever

via Ondernemingsloket FORMALIS, zoniet BTW-kantoor of RSZ

Toekennen/wijzigen hoedanigheid BTW-identificatie

BTW-kantoor

Toekennen/wijzigen hoedanigheid werkgever

RSZ

Initiëren/wijzigen onderneming
natuurlijke personen niet-handelaar of vrije beroepen maar met BTW-identificatie

BTW-kantoor

Huispersoneel

RSZ

Vrije beroepen werkgever, zonder BTW-identificatie

RSZ

Feitelijke en tijdelijke verenigingen en onderneming zonder rechtspersoonlijkheid BTW-kantoor of RSZ (afhankelijk van bedoeling: aanvraag BTW-plicht of van hoedanigheid werkgever)
VZW Griffie Rechtbank van Koophandel
Mede-eigenaars Hypotheekkantoren
Lokale en provinciale besturen RSZPPO (Rijksdienst van de Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale Overheden)

 

 

 

 

Top