Inschrijvingstermijn voor de Zelfstandigen. (01/04/2010)

Art 85 van de Programmawet van 23 december 2009 schaft de regel af waarbij de zelfstandige beschikte over een termijn van 90 dagen om zich in te schrijven bij een sociale kas. (Art. 10§1 van KB nr. 38 van 27/07/1967)

  1. Vanaf nu moet de nieuwe zelfstandige, VOOR de aanvang van zijn activiteit (*), ingeschreven zijn. Hierop zijn boetes van 500 tot 2000 € voorzien per inbreuk.
    Ook de inschijving in de KBO moet gebeuren VOOR de activiteit op te starten, zoals de BTW al een tijdje bepaalde. De 3 meest belangrijke administratieve vereisten zijn nu op elkaar afgestemd.
    Let op ! In de 3 wetgevingen hieromtrent zijn boetes voorzien indien de inschrijving laattijdig gebeurt … en ze wordt ook geïnd.Professionelen (boekhouders, fiscalisten) die, gewoonlijk, voor deze administratieve verplichting zorgden, moeten hun klant met zijn aansluitingsformulier naar het loket sturen. Het ondernemingsloket zal er het ondernemingsnummer op aanvullen en het document naar het sociaal verzekeringsfonds doorsturen.
    * Het is de oudste datum van aanvang van activiteit van de oudste ingeschreven vestigingseenheid die telt als startdatum van de activiteit.
  2. Opgelet ! Bestuurders, zaakvoerders en andere mandatarissen. Niets is gewijzigd. Hun begin van activiteit valt samen met de oprichting van de vennootschap. De begindatum van hun activiteit is dan ook de datum van neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
    Mandatarissen die benoemd werden in de loop van het bestaan van een onderneming nemen hun activiteit op op de datum die in de beslissing staat van de Algemene Vergadering. Bij gebrek aan een vastgestelde datum in die beslissing, is het de datum van de beslissing zelf die telt.

Aansluitingsdocumenten bij de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen Groep S vindt u hier.