va vous faciliter la vie

ondernemingsloket

Verklaring tijdsbesteding

Het loket valt u lastig door attesten te vragen?

Lees aandachtig hetgeen volgt.

 

De ondernemingsloketten hebben (o.a.) als missie om elke nieuwe onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen in te schrijven. Als afgevaardigden van de overheidsinstanties, kan het loket dit maar doen binnen het kader van wetten en reglementen die haar dit toestaan. “Dura lex, sed lex”. Het komt niet aan een loket  toe om een persoonlijke mening te ventileren, noch om de wet naar believen te interpreteren.
Hieronder vindt u de juridische teksten waarop het loket zich baseert om u een rechtvaardiging te vragen van uw tijdsbesteding wanneer u tussenkomt in het beheer van meerdere ondernemingen.

Laten we beginnen met het WER boek III tot oprichting van de KBO … tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen:

Art. III.59 § 1. Onverminderd de taken die hen opgedragen worden door of in uitvoering van deze wet of andere wetten, hebben de ondernemingsloketten als taak :
3° in de door de Koning bepaalde gevallen nagaan of de handels- en ambachtsondernemingen en de niet-handelsondernemingen naar privaat recht voldoen aan de krachtens bijzondere wetten en reglementen opgelegde voorwaarden om ingeschreven te worden;

“Voorwaarden nagaan”  vindt men terug in de Programmawet van 10 februari 1998 en in zijn uitvoeringsbesluit van 21 oktober 1998.
Programmawet, art. 4:
§ 1. Elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit uitoefent die in het handels- of ambachtsregister moet worden ingeschreven, moet bewijzen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer te beschikken.
§ 2. Aan (de in § 1, eerste lid, bedoelde verplichting) is voldaan als het bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer geleverd wordt door het zelfstandig ondernemingshoofd, door zijn echtgenoot (of de wettelijk samenwonende,) of door de partner met wie hij minstens (zes maanden) samenwoont of door de natuurlijke persoon die het dagelijks bestuur daadwerkelijk uitoefent.

Artikel 5 herneemt trouwens dezelfde redenering voor de persoon die daadwerkelijk de technische controle uitvoert in het geval van gereglementeerde beroepen.

Hier komen we aan de missie van de loketbediende: “De voorwaarden nagaan waarin de persoon die de daadwerkelijke dagelijkse of technische leiding heeft, zich bevindt”. Het belangrijkste woord is “daadwerkelijk”. Het is daar dat, na de juridische zekerheid, het juridisch avontuur begint. Hoe kan een loketbediende de effectiviteit van deze leiding nagaan?

De inspectiediensten van de FOD Economie, die regelmatig de dossiers van de loketten controleren, interpreteren deze regel strikt. De regels van de Programmawet werden in België opgericht om de kwaliteit van het beheer van de ondernemingen te doen toenemen en om faillissementen en technische ongevallen te vermijden. Het is een keuze die België opzettelijk gemaakt heeft sinds de jaren ’70 voor wat betreft de technische vaardigheden en in 1998 voor het bestuur. In het kader van zijn verplichting om “na te gaan” moet het loket aan het ondernemingshoofd, die meerdere ondernemingen controleert, vragen om een uitleg te geven over de wijze hoe hij zijn tijd effectief verdeelt om zijn ondernemingen te beheren of om effectief de technische controle uit te oefenen. Dit kan gebeuren door een simpele verklaring op eer te doen.

Het kan zijn dat een onderneming toebehoort aan een zelfde familie, of dat het ondernemingshoofd ze opgesplitst heeft om commerciële of familiale redenen. Het kan ook voorkomen dat een ondernemingshoofd simultaan werkt voor meerdere ondernemingen. Er zijn meerdere redenen mogelijk waarom één persoon verantwoordelijk is voor een groep van ondernemingen.
In al deze gevallen zal het ondernemingshoofd een verklaring moeten opstellen waarin hij zijn betrokkenheid en zijn belang aantoont om het woord daadwerkelijk te rechtvaardigen. “Een vriend een plezier doen” houdt geen steek in de zakenwereld.

Vergeet nooit dat “bewijzen voor …” op het moment van de inschrijving, een mandaat accepteren is van ….
Een onderneming beheren houdt in dat men commerciële, technische en administratieve verantwoordelijkheden heeft, ten opzichte van de klant, van werknemers, en ten overstaan van de overheid.
Echte ondernemingshoofden aanvaarden deze verantwoordelijkheden, de “geleende namen” bevinden zich, soms pas enkele jaren later,  in situaties  voor verantwoordelijkheden waarvan ze zich niet bewust waren op het moment dat ze hun verklaring deden.

Top