Wat zijn de verschillende zelfstandigenstatuten?

Zelfstandige in hoofdberoep

Als u geen (of onvoldoende) rechten op sociale zekerheid opent via een ander statuut, dan wordt uw zelfstandige activiteit beschouwd als hoofdberoep.

Het is echter mogelijk dit zelfstandigenstatuut te combineren met een andere activiteit of hoedanigheid.

Een gans nieuwe activiteit opstarten, brengt uiteraard kosten met zich mee. Om een project te doen renderen, moet men in eerste instantie geld maar ook tijd investeren. Deze laatste factor is maar een formaliteit want u bent ongetwijfeld gemotiveerd om van uw passie te leven! De kosten en beroepsuitgaven worden door de zelfstandige alleen gedragen. Maar het zelfstandigenstatuut zit echter goed in elkaar: uw kosten en beroepsuitgaven zijn fiscaal aftrekbaar, sociale bijdragen inbegrepen!

Zult u gedekt zijn bij ziekte? Hoe zit het met de kinderbijslag? En krijgt u op uw oude dag een pensioen als zelfstandige in hoofdberoep? Het antwoord is: ja!

Als u bij ons Sociaal verzekeringsfonds aansluit, betaalt u sociale bijdragen berekend op basis van uw inkomen. Hierdoor draagt u bij tot de sociale zekerheid voor zelfstandigen en bent u dan ook gedekt in de verschillende domeinen.

Zelfstandige in bijberoep

Uw zelfstandige activiteit wordt beschouwd als bijberoep als u voldoende rechten op sociale zekerheid opent via een ander statuut door een hoofdberoep uit te oefenen of een vervangingsinkomen te ontvangen.

Mogelijkheden

 • U bent werknemer en onderworpen aan de RSZ voor minstens 50 % van een voltijdse betrekking.
 • U werkt minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar als ambtenaar en minstens 50 % van een voltijdse betrekking per jaar.
 • U werkt minstens 6/10 van een volledig uurrooster als onderwijzer.
 • U ontvangt een vervangingsinkomen* van de sociale zekerheid waarvan het bedrag minstens gelijk is aan het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige.

* Opgelet: om toegang te krijgen tot het statuut van zelfstandige in bijberoep is de toestemming van de uitbetalingsinstelling vereist (RVA, ziekenfonds, …).

Nieuw: het voordeel « Springplank naar zelfstandige »

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de uitkeringen die door de RVA worden toegekend, worden behouden tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige.
Meer informatie op www.rva.be

Het statuut van student-zelfstandige

Dankzij dit statuut dat speciaal is aangepast aan zijn situatie  betaalt de student-zelfstandige verminderde sociale bijdragen als zijn inkomen als zelfstandige niet hoger is dan 13 847,39 EUR (na aftrek van de beroepskosten) per jaar (in 2019).

Drie mogelijkheden:

 • Inkomen lager dan 6823,69 EUR: geen bijdragen verschuldigd.
 • Inkomen tussen 6823,695 EUR en 13 847,39 EUR: verminderde bijdrage.
 • Inkomen hoger dan 13 847,39 EUR: zelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep. Ze bedragen dan minimum 737,36 EUR per kwartaal.

Aangezien het definitieve inkomen dan nog niet is gekend, moet u tijdens de eerste drie volledige activiteitsjaren een forfaitaire bijdrage betalen van 81,57 EUR per kwartaal (eerste jaar van zelfstandige activiteit).

Als u een preciezer idee van uw inkomen hebt, kunt u vragen om uw bijdragen te verhogen. Zodra het werkelijke inkomen voor deze jaren gekend is, worden de voorlopige bijdragen geregulariseerd.

Voorwaarden

ingeschreven zijn in een erkende onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten of 17 les uren per week, met de bedoeling een diploma te behalen dat erkend wordt in België;

aanwezig zijn tijdens de lessen of deelnemen aan de examens of door de school erkend zijn als student-ondernemer;

een zelfstandige activiteit uitoefenen. Er mag dus geen sprake zijn van een gezagsverhouding met een werkgever. In dat geval moet u namelijk worden ingeschreven als jobstudent.

 • Tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
 • Studies volgen in een onderwijsinstelling en, in voorkomend geval, door deze instelling worden begeleid in een project student-ondernemer.
 • Ingeschreven zijn in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of 17 lesuren per week, met de bedoeling een diploma te behalen dat door de bevoegde overheid wordt erkend.
 • Regelmatig de lessen volgen om dit diploma te bekomen. Als u uw zelfstandige activiteit voortzet zonder regelmatig de lessen te volgen of na het stopzetten van uw studies, riskeert u het statuut van student-zelfstandige te verliezen. U kunt dan automatisch als zelfstandige in hoofdberoep worden beschouwd en een bijdrage moeten betalen die minimum 737,36 EUR per kwartaal bedraagt. Verwittig ons als u geen regelmatig student meer bent om dit te vermijden.
 • Een zelfstandige activiteit uitoefenen zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding met een werkgever.

Het statuut van werkende gepensioneerde

Zelfs als gepensioneerde kunt u een zelfstandige activiteit uitoefenen (of verder uitoefenen).

 • Gepensioneerde ouder dan 65 jaar: geen inkomensgrens ongeacht de duur van de beroepsloopbaan.
 • Vervroegd pensioen met 45 loopbaan op de ingangsdatum van het pensioen: geen inkomensgrens
 • Vervroegd pensioen maar minder dan 45 loopbaan op de ingangsdatum van het pensioen: begrensd inkomen.

Primostarters

Vanaf 1 april 2018 wordt de inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de definitieve minimumbijdrage voor de primostarters verlaagd van 13.847,39 euro naar 7150,875 euro (in 2019). Dit is een nieuwe stap om het ondernemerschap in België aan te moedigen.

Wie wordt beschouwd als primostarter?

 • Beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
 • De zelfstandigen in bijberoep of de student-zelfstandigen die voor het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden.
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit hernemen, voor zover zij geen zelfstandige in hoofdberoep zijn geweest gedurende 20 kwartalen voorafgaand aan de herneming van de activiteit.

Deze maatregel is enkel van toepassing op de eerste 4 opeenvolgende kalenderkwartalen van activiteit en heeft geen enkele negatieve invloed op de sociale rechten die de zelfstandige opbouwt door de betaling van sociale bijdragen (pensioen, ziekte-en invaliditeitsverzekering, enz…).