Welke rechtsvorm voor uw onderneming?

Natuurlijke persoon of vennootschap

Kies om te beginnen de rechtsvorm waarin uw zelfstandige activiteit zal worden uitgeoefend. U kunt uw zelfstandige activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon of als vennootschap. Uw boekhouder kan u bij deze keuze helpen.

In onderstaande tabel vindt u de voornaamste verschillen tussen deze twee ondernemingsvormen:

Onderneming natuurlijke persoon

Onderneming rechtspersoon (= venootschap)

Oprichting

Geen opstelling van statuten nodig

Oprichtingsakte:

 • Verplichte notariële akte voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv, nv, cv)
 • Notariële akte mogelijk maar onderhandse akte volstaat voor vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (vof, Comm. V.,...)

Oprichtingskosten

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen: € 88,50

 • Notariskosten: +/- € 1.000
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen: € 88,50

Kapitaal

Geen minimumstartkapitaal vereist

Vereist minimumkapitaal naargelang de gekozen vennootschapsvorm:

 • nv: € 61.500
 • bv : er is geen minimumkapitaal meer, maar een toereikend aanvangsvermogen in het licht van de voorgenomen activiteit van de onderneming

Aansprakelijkheid

Geen scheiding tussen persoonlijk vermogen en professioneel vermogen

Aansprakelijkheid is afhankelijk van de gekozen rechtsvorm

Natuurlijke persoon

Een eenmanszaak vereist geen opstelling van statuten noch minimumstartkapitaal. De oprichtings- en werkingskosten zijn vrij laag, de ondernemer kan al snel zijn activiteit opstarten. Hij is zijn eigen heer en meester, hij kan de nodige beslissingen nemen voor de uitoefening van zijn activiteit zonder andere vennoten te moeten raadplegen. De boekhouding is over het algemeen vereenvoudigd. In een eenmanszaak is het vermogen voor de beroepsactiviteit niet gescheiden van het persoonlijke vermogen van de ondernemer. De ondernemer staat dus met zijn hele bezit in voor de verplichtingen van zijn onderneming. Dit is niet zonder risico, bijvoorbeeld bij faillissement van een belangrijke klant. Zijn schulden kunnen worden verhaald op alle roerende, onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen van de ondernemer. Het vermogen van de partner kan eventueel ook moeten  worden aangesproken om de schulden van de onderneming te betalen, tenzij een huwelijkscontract dit anders regelt.

Ik start mijn onderneming als natuurlijk persoon

U bent geneigd uw eigen vennootschap op te richten? De formaliteiten zijn gering en het erkend ondernemingsloket is uw bevoorrechte partner.  Het volstaat contact op te nemen met onze medewerkers van het ondernemingsloket Formalis.

Na nazicht van uw toegang tot het beroep zorgt de loketbediende voor:

 • uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • de aanmaak van uw ondernemingsnummer met alle gegevens inzake uw activiteit;
 • uw aansluiting bij het Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
 • de identificatie bij de btw;
 • het nazicht van de vergunningen en/of specifieke licenties die nodig zijn in de gekozen activiteitssector (SABAM, FAVV, …).

 En in een wip bent u zelfstandige!

 

Vennootschappen (rechtspersoon)

 • BV Besloten Vennootschap
 • NV Naamloze Vennootschap
 • CV Coöperatieve Vennootschap
 • Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • VOF Vennootschap Onder Firma variant op de maatschap met rechtspersoonlijkheid
 • Comm. V. Commanditaire Vennootschap : variant op de maatschap met rechtspersoonlijkheid

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kan worden opgericht door één of meer personen die “bestuurder” en “aandeelhouder” worden genoemd.

• Oprichting via een authentieke akte.

• Tenzij de oprichtingsakte anders bepaalt, worden alle inbrengen bij de oprichting volstort.

• De bv heeft rechtspersoonlijkheid.

• Er is geen minimumkapitaal meer, maar:

    o Er moet een gedetailleerd financieel plan zijn ;

    o De oprichters moeten voorzien in een toereikend aanvangsvermogen in het licht van de voorgenomen activiteit van de onderneming

Naamloze vennootschap

Kan worden opgericht door één of meer personen (ONP’s of ORP’s).

• Oprichting via een authentieke akte.

• De nv heeft rechtspersoonlijkheid en kan op de beurs genoteerd worden.

• Het minimumkapitaal bedraagt nog altijd 61.500.

• Financieel plan

• Het stemrecht kan per aandeel verschillen, maar minstens 1 aandeel zal 1 stem krijgen.

• De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk voor hun inbreng.

Coöperatieve vennootschap

Moet door minstens 3 oprichters worden opgericht.

• Oprichting via een authentieke akte.

• De cv heeft rechtspersoonlijkheid.

• Er is geen minimumkapitaal meer, maar het aanvangsvermogen moet toereikend zijn voor de activiteit

• De cv moet tot voornaamste doel het volgende hebben:

    o Aan de behoeften van haar aandeelhouders voldoen, onder meer door akkoorden te sluiten met hen inzake de levering van goederen of diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de cv voert.

    o Ontwikkeling van de economische en/of sociale activiteiten van haar aandeelhouders.

• De aandelen kunnen vrij overgedragen worden tussen coöperanten.

• De coöperanten zijn slechts aansprakelijk ten bedrage van hun inbreng

Maatschap

Via een verklaring of overeenkomst komen 2 of meer personen (maten van de maatschap genoemd) overeen om hun inbrengen te bundelen met het oog op het verdelen van het daaruit voortvloeiende vermogensvoordeel.

• Tenzij in de maatschapsovereenkomst is bepaald dat zij gezamenlijk moeten handelen, kunnen deze maten de handelingen die onder hun mandaat vallen afzonderlijk verrichten.

• Geen rechtspersoonlijkheid behalve voor de 2 varianten op de maatschap, namelijk: de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap die wel rechtspersoonlijkheid hebben.

• De vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk behalve bij de commanditaire vennootschap waarbij de stille vennoten aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng.

• De aandelen kunnen niet worden overgedragen, tenzij anders bepaald.

• Zij wordt voor onbepaalde duur gesloten, behoudens andere bepaling in de overeenkomst.

In principe resulteert het overlijden van een vennoot in de ontbinding van de maatschap, tenzij in de overeenkomst bepaald staat dat er continuïteit is via de erfgenamen van de overleden vennoot of alleen met de overblijvende vennoten.

• De inschrijving bij de KBO is verplicht.

 

 

Ik richt mijn eigen vennootschap op

U bent eerder geneigd een vennootschap op te richten? Dan moet u in eerste instantie de rechtsvorm kiezen.
Over het algemeen bent u verplicht langs de notaris te gaan voor de oprichtingsakte. Binnen 15 dagen na ondertekening ervan moet deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Op dat ogenblik verwerft de vennootschap rechtspersoonlijkheid, wordt ze tegenstelbaar  aan derden en bekomt ze haar ondernemingsnummer.
Omdat dit nummer de commerciële of niet-commerciële hoedanigheid  van uw onderneming nog niet aangeeft,  moet u langsgaan bij een ondernemingsloket om:

 • alle codes van uw activiteit erin op te nemen;
 • over te gaan tot identificatie bij de btw;
 • de vergunningen en/of specifieke licenties te controleren die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit;
 • uzelf en uw vennootschap aan te sluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen.