Welke rechtsvorm voor uw onderneming?

Natuurlijke persoon of vennootschap

Kies om te beginnen de rechtsvorm waarin uw zelfstandige activiteit zal worden uitgeoefend. U kunt uw zelfstandige activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon of als vennootschap. Uw boekhouder kan u bij deze keuze helpen.

In onderstaande tabel vindt u de voornaamste verschillen tussen deze twee ondernemingsvormen:

Onderneming natuurlijke persoon

Onderneming rechtspersoon (= venootschap)

Oprichting

Geen opstelling van statuten nodig

Oprichtingsakte:

 • Verplichte notariële akte voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bvba, nv, cvba)
 • Notariële akte mogelijk maar onderhandse akte volstaat voor vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa, gcv, vof,...)

Oprichtingskosten

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen: € 88,50

 • Notariskosten: +/- € 1.000
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen: € 88,50

Kapitaal

Geen minimumstartkapitaal vereist

Vereist minimumkapitaal naargelang de gekozen vennootschapsvorm:

 • nv: € 61.500
 • bvba en cv: € 18.550

Aansprakelijkheid

Geen scheiding tussen persoonlijk vermogen en professioneel vermogen

Aansprakelijkheid is afhankelijk van de gekozen rechtsvorm

Natuurlijke persoon

Een eenmanszaak vereist geen opstelling van statuten noch minimumstartkapitaal. De oprichtings- en werkingskosten zijn vrij laag, de ondernemer kan al snel zijn activiteit opstarten. Hij is zijn eigen heer en meester, hij kan de nodige beslissingen nemen voor de uitoefening van zijn activiteit zonder andere vennoten te moeten raadplegen. De boekhouding is over het algemeen vereenvoudigd. In een eenmanszaak is het vermogen voor de beroepsactiviteit niet gescheiden van het persoonlijke vermogen van de ondernemer. De ondernemer staat dus met zijn hele bezit in voor de verplichtingen van zijn onderneming. Dit is niet zonder risico, bijvoorbeeld bij faillissement van een belangrijke klant. Zijn schulden kunnen worden verhaald op alle roerende, onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen van de ondernemer. Het vermogen van de partner kan eventueel ook moeten  worden aangesproken om de schulden van de onderneming te betalen, tenzij een huwelijkscontract dit anders regelt.

Ik start mijn onderneming als natuurlijk persoon

U bent geneigd uw eigen vennootschap op te richten? De formaliteiten zijn gering en het erkend ondernemingsloket is uw bevoorrechte partner.  Het volstaat contact op te nemen met onze medewerkers van het ondernemingsloket Formalis.

Na nazicht van uw toegang tot het beroep zorgt de loketbediende voor:

 • uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • de aanmaak van uw ondernemingsnummer met alle gegevens inzake uw activiteit;
 • uw aansluiting bij het Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
 • de identificatie bij de btw;
 • het nazicht van de vergunningen en/of specifieke licenties die nodig zijn in de gekozen activiteitssector (SABAM, FAVV, …).

 En in een wip bent u zelfstandige!

 

Vennootschappen (rechtspersoon)

 • BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • EBVBA Eenpersoons Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • NV Naamloze Vennootschap
 • CVOA Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid
 • CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
 • VOF Vennootschap Onder Firma
 • GCV Gewone Commanditaire Vennootschap
 • CVA Commanditaire Vennootschap op Aandelen
 • STARTERS-BVBA

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) wordt gevormd door één of meer personen die enkel voor hun inbreng aansprakelijk zijn. De aandelen zijn op naam (de naam van de bezitter wordt vermeld, zodat men dus kan nagaan aan wie ze toebehoren) en de mogelijkheden om deze aandelen over te dragen, zijn beperkt. Op die manier weten de vennoten steeds met wie ze samenwerken.

De besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ebvba) is een variante van de bvba waarbij de zelfstandige een eenmanszaak kan oprichten om zo zijn persoonlijke vermogen te scheiden van het vermogen dat voor zijn beroepsactiviteit bestemd is.

Deze vennootschapsvorm is dikwijls het meest geschikt voor een jonge ondernemer.

Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap (nv) is een vennootschapsvorm die hoofdzakelijk gericht is op het inbrengen van kapitaal door de vennoten. Daarom wordt ze ook “kapitaalsvennootschap” genoemd.

Deze vorm van handelsvennootschap biedt het voordeel dat de onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders, die meestal anoniem zijn.

De aandelen kunnen gemakkelijk en zonder beperking overgedragen worden (behoudens uitdrukkelijke statutaire bepaling die de overdraagbaarheid beperkt).

Voor deze vennootschapsvorm is een startkapitaal van minstens 61.500 euro vereist. Slechts weinig ondernemers beschikken echter van bij de start van hun bedrijvigheid over een dergelijk bedrag. Bovendien blijkt het administratief beheer van een nv redelijk zwaar te voor kleine organisaties (raad van bestuur, algemene vergadering, …).

Coöperatieve vennootschap

Er bestaan twee soorten coöperatieve vennootschappen: de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). De cvoa is een soepele rechtsvorm waarvoor een notariële akte noch een minimumkapitaal vereist zijn. De vennoten van een dergelijke vennootschap zijn solidair aansprakelijk voor de verbintenissen die hun vennootschap aangaat.  De cvba biedt een beperkte aansprakelijkheid, maar er gelden striktere werkingsregels.

Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma (vof) is een personenvennootschap met het maatschappelijk doel een burgerlijke of commerciële activiteit uit te oefenen onder een firmanaam. De wet legt geen minimumkapitaal op. Het bestaan ervan is gebonden aan het lot van de vennoten. Het is een vennootschapsvorm met weinig formaliteiten, maar weinig gebruikt omdat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap.

Gewone commanditaire vennootschap

De gewone commanditaire vennootschap (gcv) heeft werkende en stille vennoten. De werkende vennoten laten zich in met het beheer. De stille vennoten zijn geldschieters maar hebben geen inspraak in het beheer. De wet legt geen minimumkapitaal op.

Alleen de werkende vennoot is met zijn vermogen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de onderneming. De stille vennoot is alleen aansprakelijk tot de bedragen die hij beloofd heeft in te brengen, tenzij hij zich met het beheer van de vennootschap bezighoudt.

Commanditaire vennootschap op aandelen

De commanditaire vennootschap op aandelen (cva) is een variante van de commanditaire vennootschap. Ze verenigt twee soorten vennoten: de werkende vennoten waaruit de leiders van de vennootschap worden gekozen en de stille vennoten die het kapitaal inbrengen en aandeelhouders zijn.

 

Ik richt mijn eigen vennootschap op

U bent eerder geneigd een vennootschap op te richten? Dan moet u in eerste instantie de rechtsvorm kiezen.
Over het algemeen bent u verplicht langs de notaris te gaan voor de oprichtingsakte. Binnen 15 dagen na ondertekening ervan moet deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Op dat ogenblik verwerft de vennootschap rechtspersoonlijkheid, wordt ze tegenstelbaar  aan derden en bekomt ze haar ondernemingsnummer.
Omdat dit nummer de commerciële of niet-commerciële hoedanigheid  van uw onderneming nog niet aangeeft,  moet u langsgaan bij een ondernemingsloket om:

 • alle codes van uw activiteit erin op te nemen;
 • over te gaan tot identificatie bij de btw;
 • de vergunningen en/of specifieke licenties te controleren die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit;
 • uzelf en uw vennootschap aan te sluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen.